Giảng viên: giao duc 24

Mục tiêu:

Giúp người học có kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết về tổ chức và vận hành một hoạt động trải nghiệm sáng tạo, bắt đầu từ chọn chủ đề, lên kế hoạch, chọn hàm lượng kiến thức và cách thức tổ chức

Các nội dung chính:

  1. Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo – theo mẫu, trên cơ sở hoạt động của lớp.
  2. Tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
  3. Soạn giao án, kịch bản cụ thể một hoạt động trải ngiệm cụ thể

Hình thức học:

Học viên học Online qua website Boiduong.Online kết hợp với trao đổi thảo luận qua Zoom.

Khóa học này dành cho ai?

  1. Sinh viên SP
  2. Giáo viên các trường PT